Thuiswerken na corona; gevolgen voor de btw?

Veel werkgevers hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met thuiswerken en zijn voornemens om hun werknemers ook post-corona in de gelegenheid te stellen om meer thuis te werken. Niet in de laatste plaats vanuit ESG-ambities en kostenoverwegingen.

Op dit moment is er dan ook veel te doen over de fiscale mogelijkheden die werkgevers in staat stellen om thuiswerken te faciliteren.

In dit artikel gaan wij nader in op de gevolgen voor de btw wanneer een werkgever voorzieningen ter beschikking stelt aan de werknemer ten behoeve van het thuiswerken.

Recht op btw-aftrek voorbelasting
Een ondernemer mag de btw op de in rekening gebrachte kosten in aftrek brengen, voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan de btw-belaste bedrijfsactiviteiten. Als de gemaakte kosten echter ook deels een privékarakter hebben, dan moet de btw-aftrek mogelijk gecorrigeerd worden aan het einde van het jaar. In het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) zijn hiervoor regels opgenomen.

Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA)
In de praktijk speelt het BUA met name bij kantineverstrekkingen, verstrekkingen aan personeelsleden voor persoonlijke doeleinden, relatiegeschenken en bepaalde giften. Als deze kosten vallen onder het BUA, dan mag de btw niet in aftrek worden gebracht en dient mogelijk een correctie plaats te vinden. Aan het einde van het boekjaar moet een BUA-berekening worden gemaakt op basis waarvan gekeken moet worden of een correctie van de btw-aftrek van toepassing is of achterwege kan blijven.

Relevant is om te toetsen of sprake is van een bijzondere zakelijke omstandigheid die de ondernemer dwingt bepaalde kosten te maken die ook een persoonlijk belang hebben voor de werknemer. Als dit persoonlijke belang van de werknemer ondergeschikt is aan het bedrijfsbelang van de werkgever, dan is het BUA niet van toepassing en mag de btw wel in aftrek worden gebracht.

Wanneer kosten niet overwegend noodzakelijk zijn voor de onderneming, dan is het BUA al snel van toepassing en is btw-aftrek, bij overschrijding van de drempel, uitgesloten. Daarnaast is het bijvoorbeeld bij het betalen van een eigen bijdrage waarschijnlijk dat geen sprake is van een ondergeschikt belang van de werknemer. Ook dan zal het BUA en uitsluiting van de btw-aftrek snel van toepassing zijn. Overigens wordt de btw-aftrek niet uitgesloten voor zover de ondernemer een eigen bijdrage heeft gevraagd, die in normale omstandigheden btw-belast is.

Coronacrisis; een bijzondere zakelijke omstandigheid?
De vraag of sprake is van een dergelijke noodzaak doet zich met name voor tijdens de huidige coronacrisis ten aanzien van het thuiswerken. Wanneer een werkgever het Arbobeleid volgt, dan kan worden gesteld dat de verstrekkingen aan personeelsleden voor het thuiswerken als gevolg van corona een bijzondere zakelijke omstandigheid is die de werkgever dwingt kosten te maken waarbij het persoonlijk belang van de werknemer ondergeschikt is. Bovendien heeft de werknemer geen keuze om wel of niet thuis te werken vanwege de coronamaatregelen. De Staatssecretaris heeft hier in zijn Besluit noodmaatregelen coronacrisis niets over opgenomen. Het is dus de vraag of de Belastingdienst het eens is met deze stelling. Post-corona is er in ieder geval geen sprake meer van een bijzondere zakelijke omstandigheid, we komen in een tijd waarin hybride werken normaal wordt.

Let goed op de btw-gevolgen
Heeft u inmiddels een positieve ervaring opgedaan met thuiswerken en bent u voornemens om uw werknemers ook post-corona in de gelegenheid te stellen om meer thuis te werken? Breng dan tijdig de btw-gevolgen in kaart.

Dit was een bijdrage van:
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. | Branchegroep Bouw & Vastgoed 
Mr. José van Twisk – parner Btw & overdrachtsbelasting en Drs Arjan Endhoven – partner belastingadvies
woz@bdo.nl  | www.bdo.nl/nl-nl/branches/bouw-vastgoed 

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022