'Nieuwe SDE+ subsidieronde vereist nú investeren in zonne-energie'

Het idee leeft dat verduurzaming te duur is. Terwijl modellen aantonen dat financieel verantwoorde verduurzaming wel degelijk haalbaar is. Verduurzamen vergt een investering, maar deze zal zich, afhankelijk van de omvang van de investering, over een bepaalde periode terugverdienen. Dit kan zich uiten in een verlaging van de energiekosten en een stijgende waarde van het vastgoed.

Het rendement van zonnepanelen op vastgoed is vrijwel altijd positief. We spreken dan over het maatschappelijk rendement maar ook over het financiële rendement. De realisatie van zonnepanelen op een gebouw blijkt echter vaak een complex project, reden waarom veel kansen nog onbenut zijn. De nieuwe SDE+ subsidieronde noopt nú tot actie, aldus dit artikel van Arjan Endhoven (BDO) en Alex Muhring (Zoncoalitie).

ZON SDE+
Gaat u zonnestroom produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

De huidige regeling voorziet in een aanvraagronde in het voorjaar en in het najaar. Voor de najaarsronde 2019 kunt u subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9.00 uur tot donderdag 14 november, 17.00 uur. De subsidiepot kent een maximum, dus geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Snel uw aanvraag indienen dus!

Nieuwe SDE+ subsidieronde: waarom juist nú investeren in zonne-energie?
De Stimulering Duurzame Energiesubsidie gaat veranderen: de actuele najaarsronde is de laatste in de huidige vorm. De regeling krijgt een nieuwe naam (SDE++), de nadruk voor het verschaffen van de subsidie verschuift naar CO2-reductie en ze wordt in één ronde uitgereikt in plaats van twee per jaar.

Vastgoedeigenaren die willen verduurzamen met zonnestroom zullen dan concurreren met een grotere verscheidenheid aan duurzame projecten en technologieën, wat de slagingskans van zonnestroomprojecten zal verkleinen. Voor het hoogst haalbare rendement op uw investering is het daarom van belang om nú in te stappen en uw voordeel te halen uit deze laatste SDE+ subsidieronde.

Klimaatakkoord opgenomen in belastingplannen; investeren in duurzaamheid loont nog meer
De energiebelasting op aardgas wordt verhoogd. De budgettaire opbrengst van deze verhoging zal worden gebruikt om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Sinds 2013 is de Wet opslag duurzame energie (ODE) van kracht.

Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++ regeling te financieren. De ODE komt nu voor 50% ten laste van huishoudens en voor 50% ten laste van het bedrijfsleven. Voorgesteld wordt de verdeling 33%/67% aan te houden, waardoor de lasten eerlijker worden verdeeld. Grote verbruikers betalen meer.

Dit betekent dat het juist voor grootschalige investeringen in zonne-energie lonend wordt om dit op korte termijn te realiseren.

Btw
Het terugleveren van stroom aan het net is een btw-belaste activiteit. Hiermee is btw op aanschaf en onderhoud van de zonnepanelen aftrekbaar. Niet alleen de btw op de zonnepanelen kan aftrekbaar zijn, maar zonnepanelen kunnen ook een gunstige invloed hebben op de btw-aftrek van andere (algemene) kosten. Indien ook sprake is van btw-vrijgestelde activiteiten, wordt de verhouding van de btw-belaste ten opzichte van de totale omzet (pro rata) groter.

Dit heeft tot gevolg dat een groter deel van de btw op de algemene kosten in aftrek kan worden gebracht. De mogelijkheid tot aftrek van btw hangt sterk samen met de wijze waarop de stroom wordt aangewend en ook van het type zonnepanelen. Zo kan de btw-aftrek van in het dak geïntegreerde zonnepanelen verschillen van de btw-aftrek van zonnepanelen die op het dak worden geïnstalleerd.

Fiscale waardering
Uw gebouw uitrusten met zonnepanelen kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. Of dat het geval is, hangt o.a. af van de gekozen systemen. De WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt, zoals:

-de onroerendezaakbelastingen (OZB);

-de vennootschapsbelasting;

-de schenk- en erfbelasting: de waardering van onroerende zaken bij een erfenis of schenking en;

-de verhuurderheffing.

Tijdig fiscaal advies kan het rendement van uw zonnestroomproject verder optimaliseren.

Energiebelasting
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) worden berekend over geleverde van elektriciteit en aardgas. Bij het zelf opwekken van energie zijn er mogelijk toepasbare vrijstellingen, maar ook een aantal valkuilen.

De energie die wordt gebruikt bij het opwekken en de voor eigen gebruik opgewekte elektriciteit is in beginsel vrijgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan ook opgewekte en aan derden te leveren elektriciteit, buiten de heffing van energiebelasting vallen. De overeenkomst moet natuurlijk wel op juridisch juiste wijze worden vormgegeven.

Samenwerking Zoncoalitie en BDO
Zoncoalitie en BDO bundelen hun expertise om ondernemers te helpen hun zonnestroomproject optimaal in te richten. Zoncoalitie is het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. BDO is het 5e accountancy-, belastingadvies- en consultancykantoor van Nederland en ondersteunt actief de verduurzaming van Nederland. BDO adviseert vastgoedeigenaren en –gebruikers over de financiële en fiscale aspecten van zonnestroom.
 

Arjan Endhoven is partner BDO Belastingadviseurs en Alex Muhring is General Manager Zoncoalitie. 
www.zoncoalitie.nl
www.bdo.nl/nl-nl/branches/bouw-vastgoed

Reacties