Woonbond wil doorlichting `verbindingen' corporaties

In een brief aan minister J.P. Donner heeft de Woonbond nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problematiek van de zogeheten `verbindingen' van woningcorporaties. In 2009 leed de corporatiesector een netto-verlies van 386 miljoen euro op verbindingen. In 2006 was dat nog 26 miljoen. Het aantal verbindingen is tussen 2006 en 2009 toegenomen van 780 tot 1995. De verliezen op de verbindingen vormen een enorme bedreiging voor de dringend noodzakelijke investeringen in de volkshuisvesting.

Volgens de Woonbond schiet het toezicht op de verbindingen al jaren ernstig tekort. (N.B. verbindingen dienen vooral voor afdekking van risico- en aansprakelijkheid. Via dochters werken corporaties met commerciële ontwikkelaars of corporaties in allerhande projecten.) Daarbij komt dat de activiteiten binnen de verbindingen zich veelal afspelen buiten het gezichtsveld van de `prioritaire belanghouders': de huurders en de gemeente. Al in maart 2009 drong de Woonbond in een brief aan de Tweede Kamer op een doorlichting van de verbindingen. In zijn brief aan Donner van vandaag herhaalt de bond nu deze dringende oproep.

Deze doorlichting zou de volgende elementen moeten bevatten.
* Een diepgaande onderzoek naar alle verbindingen waarin projectontwikkeling, grondposities en/of vastgoedexploitatie zijn ondergebracht.

* Een onderzoek naar de mate waarin (activiteiten in) verbindingen zijn gefinancierd met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

* Het equiperen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting met alle bevoegdheden, middelen en instrumenten die nodig zijn voor een scherp en effectief integraal toezicht op de verbindingen en het treffen van maatregelen.

* Het zo snel als dat verantwoord kan beëindigen, afstoten of liquideren van alle ongewenste en/of ongeoorloofde activiteiten.
* Voor zover nog niet gebeurd: onmiddellijk en volledig terugdraaien van het `doorzakken' van sociale huurwoningen in verbindingen.
* Introductie van een vorm van preventief toezicht op het aangaan van grote financiële risico's die terugslaan op de toegelaten instelling.

Daarnaast vindt de Woonbond dat tempo moet worden gemaakt met de herziening van de Woningwet om te komen tot een dringend noodzakelijke afbakening van het werkterrein van en het toezicht op de corporaties. De problematiek van de verbindingen is echter dermate urgent dat herziening van de Woningwet volgens de Woonbond niet kan worden afgewacht.

`Wij vinden dat woningcorporaties met verlieslatende en/of risicovolle verbindingen snel orde op zaken moeten stellen en hun commerciële c.q. niet-kernactiviteiten in verbindingen moeten saneren en indien mogelijk liquideren. Ook moet het aantal verbindingen drastisch worden teruggebracht. Er moeten maatregelen worden getroffen tegen corporaties die dat verzuimen. Het voortdurend weglekken van volkshuisvestelijk kapitaal moet zo snel mogelijk tot staan worden gebracht', aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping in de brief aan Donner.

Reacties