Vastgoedsector pakt Hugo's uitgestoken hand vast: een nieuw hoofdstuk in samenwerking tussen overheid en markt

Vastgoedsector pakt Hugo's uitgestoken hand vast: een nieuw hoofdstuk in samenwerking tussen overheid en markt

Iedere twee weken praten vastgoedfinancieringexperts Roel van de Bilt en Rob Wismans de lezers van VJ bij over de laatste belangrijke ontwikkelingen in de vastgoedsector. Deze week bespreken de heren de uitgestoken hand van minister De Jonge naar de sector.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), waaronder ook Wonen valt, heeft het initiatief genomen voor een nieuw, structureel overleg tussen overheidsvertegenwoordigers (zowel BKZ als Financiën) en marktpartijen (op persoonlijke titel) aangaande het investeringsklimaat. Het doel is het vergroten van het wederzijds begrip, herstel van vertrouwen en het creëren van een gedeeld beleidsperspectief. Een stap in de goede richting, waarbij beelden worden uitgewisseld en de samenwerking wordt versterkt.

Periodieke rapportage
Afgelopen donderdag (25/1) markeerde de aftrap van dit veelbelovende overleg. Dit initiatief volgt op een onderzoek dat in het derde en vierde kwartaal van 2023 op verzoek van minister Hugo de Jonge werd uitgevoerd. Als vervolg daarop is afgesproken om gezamenlijk een nieuwe periodieke rapportage van de huurwoningenmarkt te produceren, die de benodigde kerncijfers en ontwikkelingen objectief in kaart brengt. Te veel wordt het debat nu op basis van subjectieve en onvolledige informatie gevoerd. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de aantrekkelijkheid voor investeerders van concrete projecten via publiek-private samenwerkingen.

Het vinden van de balans tussen regulerende en productiestimulerende maatregelen moet bijdragen aan het waarborgen van voldoende kapitaal, in lijn met maatschappelijke doelstellingen zoals betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en specifieke doelgroepen. In het overleg bespreekt het Rijk met investeerders onder andere:

• Het Nederlandse investeringsklimaat in de woningmarkt in het licht van markt- en beleidsontwikkelingen, ondersteund door een periodieke rapportage.

• De invloed van overheidsbeleid op investeringsbeslissingen van (inter)nationale institutionele en private investeerders.

• De omvang van de totale investeringsopgave en de kansen voor investeringen in specifieke segmenten zoals grootschalige locaties, flexibele woningen en seniorenwoningen.

• De betrokkenheid en samenwerking tussen overheden, investeerders en andere partijen op de woningmarkt.

Er wordt in polderland Nederland natuurlijk best wel wat overlegd, en soms wordt door de bomen het bos niet meer gezien. Voorkomen moet natuurlijk dat zaken dubbel gedaan worden en ook dat overleggen geheel los van elkaar staan. Daarom wordt ook getracht nog meer lijn in de verschillende overlegstructuren te brengen en ook de juiste linken tussen de overleggen aan te brengen. Het investeringsoverleg is en blijft specifiek gericht op het investeringsklimaat. Het investeringsoverleg is uiteraard een verkennend en geen besluitvormend overleg. Hiervoor vinden er natuurlijk ook separate overleggen plaats met relevante betrokken partijen waarbij de betreffende specifieke beleidsonderwerpen centraal staan. De bevindingen uit al die overleggen kunnen tenslotte vervolgens landen in regulier bestuurlijk overleg met bijvoorbeeld de woningbouwcoalitie of in de (meer uitvoerende) versnellingstafels. Best wel complex allemaal, maar in ons polderlandje gewoon nodig.

De uitspraak It takes two to tango is hier zeer toepasselijk. De vastgoedmarkt en overheid hebben elkaar nodig om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Het vraagt van beide partijen om over schaduwen heen te stappen, elkaars standpunten te begrijpen en waardering te hebben voor wat er al bereikt is. Minister De Jonge verdient lof voor dit initiatief, en het feit dat de markt dit omarmt, is een positief signaal. Laten we deze samenwerking voortzetten en gezamenlijk de volgende stappen zetten!

Roel van de Bilt en Rob Wismans zijn partner bij vastgoed financieringsadviesbureau Debta en delen tweewekelijks hun kennis van de markt met de lezers van VJ en schrijven over belangrijke actuele ontwikkelingen.Reacties


Laatste nieuws