Gemeente Texel en stichting Woontij zoeken marktpartij voor realisatie van 129 woningen in buitendorpen

De gemeente Texel en Stichting Woontij zoeken een geschikte partij voor de realisatie van 129 woningen in de vier woningbouwlocaties Buitendorpen Texel.

De opgave omvat 87 grondgebonden sociale huurwoningen en 42 grondgebonden betaalbare woningen verdeeld over de vier Buitendorpen, te weten:

  • Oudeschild, project ‘Skillerveld’ (oude voetbalveld aan de Trompstraat)
  • Den Hoorn, project ‘De Siep’ (oude Drijverschool, Naalrand)
  • Oosterend, project ‘Jacob Daalderstraat’ (Bijenkorfweg/Cor Bremerstraat)
  • De Cocksdorp, project ‘verlengde Schipper Boonstraat’ (Schipper Boonstraat)


Voor deze procedure is op 18 januari een planselectie uitgezet welke is opgesplitst in twee fasen. Deelname aan de voorselectiefase is vrij voor alle geïnteresseerden. In de voorselectiefase worden drie geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de selectiefase. In de selectiefase worden vervolgens de drie partijen uitgenodigd een plan voor de vier woningbouwlocaties Buitendorpen Texel te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vindt een dialoogronde plaats. In deze dialoogronde wordt het plan toegelicht en worden partijen gevraagd een visie te geven op het plan van aanpak hoe ze de woningen willen gaan realiseren. Maar ook hoe ze de eis van de gemeente ten aanzien van de blijvende beschikbaarheid van de betaalbare koopwoningen willen concretiseren. Tevens zal er in deze fase een projectbezoek plaatsvinden vanuit Woontij. Op basis van de ingediende aanbiedingen wordt één winnaar geselecteerd.

De woningen voor de betaalbare koop moeten betaalbaar zijn én betaalbaar blijven voor in ieder geval een periode van 15 jaar. De V.O.N. prijs van de woningen dient binnen onderstaande bandbreedtes te blijven (prijspeil 1-1-2023). De minimale en maximale VON-prijzen kunnen geïndexeerd worden met een vast percentage van 2 procent per jaar.

De woningen dienen passend toegewezen te worden. Dat wil zeggen dat:

  • De woningen tot een maximum VON prijs van 255.000 euro eerst aan huishoudens (huishouden bestaat uit twee of meer personen) met een belastbaar jaarinkomen van maximaal 1,5 keer modaal worden toegewezen;
  • De woningen vanaf 280.000 tot 345.000 euro eerst aan huishoudens (huishouden bestaat uit twee of meer personen) met een belastbaar jaarinkomen van maximaal twee keer modaal worden toegewezen;
  • Enkel indien er geen koper beschikbaar is die aan dit criterium voldoet, kan een koper worden toegewezen die hier niet aan voldoet;
  • Aan kopers wordt een zelfbewoningsplicht opgelegd voor een termijn van 15 jaar.

Randvoorwaarde voor gemeente is dat de woningen langjarig beschikbaar zijn voor de doelgroep. De Gemeente wil graag in deze tender marktpartijen vragen concepten aan te bieden waarmee de duurzame betaalbaarheid van deze koopwoningen op Texel gestimuleerd en gegarandeerd worden. Inspiratie daarbij zijn concepten/regelingen elders in Nederland, zoals Betaalbare Koop Zaanstad, Koop Garant en het Maassluis-model. De gemeente sluit geen enkele werkwijze of regeling op voorhand uit.. Er is echter geen ruimte/mogelijkheid voor een terugkoopgarantie of een eenmalige korting op de grondprijs vanuit de gemeente.

De gemeente stelt ten behoeve van de vier Buitendorpen gezamenlijk (exclusief de grondwaarde onder de sociale woningbouw) een minimale grondwaarde van 1.665.000 euro (prijspeil 1-1-2023, indexering 2 procent per jaar).  

De woningen ten behoeve van de sociale huur dienen vanuit het bouwconcept gerealiseerd te worden en dienen te voldoen aan de Woonstandaard 2.0 van het Netwerk Conceptueel Bouwen en het Programma van Prestatie Eisen (PvPE) van Stichting Woontij. Voor de woningen zijn de Product Markt Combinaties PMC 1, PMC 2 en PMC 3 gewenst, maar Stichting Woontij daagt de markt graag uit om een passend woonconcept aan te bieden dat aansluit op de doelgroep en het PvPE. Voor de sociale huurwoningen is per categorie een maximale afnameprijs per m2 opgesteld en te indexeren middels BDB-indexering. De startdatum voor de indexering turnkey afnameprijs van de sociale huurwoningen is 01-01-2023. De turnkey afnameprijs voor de woningen per categorie zijn als volgt onderverdeeld:

De maximumprijs per m2 GBO wordt uiteindelijk vermenigvuldigd met de daadwerkelijke GBO en bepaald de afnameprijs exclusief BTW en exclusief grondprijs van de woning.

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar Selectieprocedure Buitendorpen Texel - Akro Consult Tender Platform.

Reacties