Gemeente Bernheze zoekt partner voor het recreatiegebied De Wildhorst

De Wildhorst is een recreatiegebied dat niet meer als zodanig functioneert. De vitaliteit van ‘Landgoed de Wildhorst’ staat onder druk. Het relatief grote recreatieoord in de gemeente Bernheze is halverwege vorige eeuw opgezet met ongeveer 400 kavels voor verblijfsrecreatie en ondersteunende voorzieningen in een groene, natuurlijke omgeving. Na een levendige bloeiperiode is de situatie op de Wildhorst sinds enkele decennia geleidelijk veranderd. Verschillende vormen van huidig gebruik welke niet wenselijk zijn en strikt genomen niet passen binnen het bestemmingsplan.

De gemeente Bernheze voelt de verantwoordelijkheid om de ontstane situatie structureel te veranderen en de Wildhorst weer toekomstbestendig maken. Diverse studies hebben geleid tot een voorkeursscenario waarin het gebied transformeert naar een combinatie van wonen, recreatie en natuur.

Versnipperd
Een transformatie van het gebied is echter niet eenvoudig. Het gebied is gelegen in het buitengebied en grootschalige programmatische toevoegingen zijn niet vanzelfsprekend. Daarnaast is het grondeigendom en het eigendom van de opstallen in de loop der jaren versnipperd geraakt.

Om een goede transformatie in gang te zetten, is samenwerking tussen de gemeente en markt essentieel. Enerzijds om gezamenlijk een goede visie te ontwikkelen, met een degelijke onderbouwing van de aanpak en anderzijds om huidige grondeigenaren en rechthebbenden te verleiden en enthousiasmeren om in de transformatie te participeren. Een complexe gebiedsontwikkeling zoals deze vraagt dus om goede afstemming en langjarige samenwerking.

Communicatie en planning
De Gemeente treedt inzake deze partnerselectie op als uitschrijver van deze partnerselectieprocedure. De gemeente laat zich in deze opgave vertegenwoordigen door de organisator en begeleider van de partnerselectie, zijnde: Akro Consult, Overgoo 6, 2266 JZ, Leidschendam.

De contactpersoon voor deze Partnerselectieprocedure is: Judith Groen. De tender wordt vanuit de gemeente gepubliceerd op Tenderned. Communicatie in deze tenderprocedure verloopt uitsluitend via dit kanaal.  
Planning Voorselectie

  • Startbijeenkomst 24 mei 13:00-15:00 uur op de locatie de Wildhorst zelf
  • Termijn stellen van vragen 7 juni
  • Sluiting indienen aanmelding voorselectie 24 juni
  • Voorlopige beoordeling 28 juni
  • Gesprekken 5 gegadigden 5 juli
  • Definitieve beoordeling 8 juli

Daarna start selectiefase met de kandidaten uit de voorselectiefase

Hierbij de link naar de documenten voor de voorselectie

Reacties