Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. De bouwsector is aangewezen als één van de sectoren waarvoor een grote rol is weggelegd. In 2030 moet 50% van de bouwsector circulair zijn, en in 2050 zelfs 100%. Om de hoge ambities te behalen, is een systeemverandering nodig.

De whitepaper ‘Circulaire materialen in de bouw - Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik’ geeft daarvoor praktische tips en handvatten.

Circulair in de bouw
De primaire grondstoffen van de wereld zijn eindig en worden nog te weinig (hoogwaardig) hergebruikt.  Bovendien is de winning en verwerking van primaire grondstoffen problematisch voor het milieu. Zo volgt uit de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving dat de winning en verwerking van grondstoffen verantwoordelijk is voor 90 procent van het mondiale biodiversiteitsverlies, 90% van de waterschaarste en voor 50 procent van alle mondiale CO2- uitstoot.

Hoogwaardig hergebruik
De laatste jaren zijn er steeds meer technische ontwikkelingen die circulair bouwen mogelijk maken. Het juridisch domein speelt echter ook een belangrijke rol, omdat het wet- en regelgevend kader de ruimte moet bieden om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. In een circulaire (bouw)economie heeft het de voorkeur om niet meer te slopen, maar te demonteren en de materialen die vrijkomen maximaal hoogwaardig te hergebruiken. Hergebruik van afval in de bouwsector neemt toe, alleen vooral in laagwaardige toepassingen, denk bijvoorbeeld aan granulaat onder wegen. Dit moet anders.

Kwaliteit, risico’s en veiligheid
Momenteel zien wij dat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers terughoudend zijn met het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Zij grijpen sneller naar wat zij al kennen, namelijk het gebruik van primaire materialen en producten. Het toepassen van hergebruikte materialen brengt allerlei vragen met zich omtrent kwaliteit, risico’s en veiligheid, problemen omtrent garanties, aansprakelijkheid en NEN-normen die vanuit het Bouwbesluit 2012 worden opgelegd.  Hoe is de kwaliteitsborging? Voldoet het materiaal en/of bouwproduct aan de wet- en regelgeving? Hoe krijg ik zekerheid en hoe wordt omgegaan met garanties en aansprakelijkheid? Deze vragen kunnen voor opdrachtgevers een drempel opwerpen om te kiezen voor circulair bouwen met hergebruikte bouwproducten of materialen.

Whitepaper
In de whitepaper ‘Circulaire materialen in de bouw - Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik’ behandelen we een aantal praktische en juridische uitdagingen omtrent het hoogwaardig hergebruik van materialen en bouwproducten. Wij geven kaders en oplossingsmogelijkheden met concrete handvatten en voorbeelden. Daarmee luidt de centrale vraag als volgt: ‘Hoe borg je juridisch het toepassen van gebruikte materialen in bouwprojecten?’

Meer weten?
Neem contact op met:
Joost Meuffels
06 21 26 77 86Reacties


Laatste nieuws