Taxonomie, de benchmark van de toekomst

De markt voor duurzame financiering groeit hard. Om dit beter te reguleren is in 2018 de EU Taxonomy geïntroduceerd door de Europese Commissie. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid wanneer financieringen precies als duurzaam mogen worden bestempeld en het ontbreken van een algemene standaard. De taxonomie moet als een geharmoniseerd classificatiesysteem gelden om te bepalen wanneer een economische activiteit als duurzaam mag worden beschouwd.

Vanaf 2021/2022 worden bedrijven ook verplicht gesteld om de taxonomiestandaarden te gebruiken om duidelijk te maken hoe ‘groen’ hun activiteiten en investeringen zijn. Dit zal tot een herverdeling van middelen door bijna alle financiële instellingen en de overheid leiden, om er zo voor te zorgen dat in 2030 ongeveer 70% van hun uitstaande gelden voldoet aan de taxonomie.

Nederland
In Nederland alleen al betekent dit een verschuiving van €1.500 miljard euro. Door deze regeling zullen niet-duurzame financiering duurder worden, omdat het voor investeerders minder aantrekkelijk is om zulke financieringen te vertrekken. Tegelijkertijd zullen duurzame financieringen breder verkrijgbaar worden tegen gunstigere rentepercentages, waardoor uw duurzaamheids- en organisatiedoelen binnen handbereik komen. Wilt u meer weten over de taxonomiestandaarden die relevant zijn voor uw activiteiten of zoekt u duurzame financiering? Sustainable Capital Group helpt u graag verder.

Meer vertrouwen in duurzame beleggingen
Duidelijkheid omtrent duurzaamheid draagt bij om overwegingen op het gebied van milieu, sociaal gedrag en corporate te stimuleren en onderdeel te laten worden van interne bedrijfsprocedures. Met name financiële instellingen, beleggingsadviseurs en verzekeringspartijen zijn gebaat bij deze standaard. Daarnaast zorgt het ook voor meer vertrouwen in duurzame beleggingen, aangezien er met behulp van duidelijke criteria beoordeeld kan worden hoe duurzaam een project of initiatief daadwerkelijk is en in hoeverre bedrijven focussen op duurzaamheid bij dagelijkse bedrijfsprocessen. Hiermee hoopt de Europese Commissie dat de komende jaren kapitaalstromen steeds meer richting duurzame beleggingen zullen verschuiven. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving, maar zal ook bijdrage bij het behoud van lange termijn rendementen, gezien de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt.

Duurzaamheid + financiering = impact 

Meer milieudoelstellingen
Op dit moment is de belangrijkste focus van de taxonomie om bedrijven en beleggers meer inzichten te bieden in klimaatsverandering. In de toekomst zal dit worden uitgebreid, zodat er ook wordt gefocust op andere milieudoelstellingen, zoals de overgang naar een circulaire economie, het verminderen van vervuiling en bescherming van ecosystemen en waterbronnen.

In de volledige taxonomie zijn criteria uitgewerkt voor 67 verschillende bedrijvigheden die elk bijdragen aan adaptatie en mitigatie van klimaatverandering. Hierin zijn sectorspecifieke minimumeisen zo opgesteld, dat ze in de toekomst verder aangescherpt kunnen worden, mocht dit nodig blijken. Zo zorgt de taxonomie voor duidelijkheid voor de markt, maar geeft het tegelijkertijd een signaal af dat de minimumcriteria de komende jaren strenger kunnen worden.

Acht sectoren
De 67 bedrijvigheden kunnen worden gecategoriseerd in 8 sectoren: landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen. Activiteiten in deze sectoren zijn verantwoordelijk voor ruim 90% van de totale CO2 uitstoot binnen de Europese Unie, waardoor een focus op deze sectoren een efficiënte aanpak is om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Een term die veelvoudig terugkomt in de technische omschrijvingen van de verschillende bedrijvigheden is ‘Do No Significant Harm’ (DNSH). Hiermee wordt met behulp van minimumeisen en -normen geïmpliceerd dat er geen aanzienlijke schade wordt veroorzaakt en dat wordt voorkomen dat een positief resultaat volgens de taxonomie standaard ten koste gaat van andere doelstellingen. 

Via deze opzet geldt de taxonomie dus als een benchmark voor duurzaamheid en geeft het helder inzicht in de minimumstandaarden waar activiteiten aan moeten voldoen om als duurzaam beschouwd te mogen worden en zo toekomstbestendig worden uitgevoerd.

Bij Sustainable Capital Group werken wij volgens de taxonomie standaarden en adviseren derden hoe ze aan de standaarden kunnen voldoen. Doordat de criteria voor elk van de 67 bedrijvigheden verschillend is, kan dit een struikelblok zijn voor ondernemers of investeerders. Wij ondersteunen hen dan ook bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities, waarbij we focussen op de sectoren vastgoed, energie, mobiliteit en agrifood.

Voor meer informatie of contact, ga naar www.sustainablecapitalgroup.com of mail naar info@sustainablecapitalgroup.com

 Reacties


Laatste nieuws