Het Stadsbestuur van Den Haag heeft de gemeenteraad per brief geinformeerd over de aanpassingen in de Woonagenda. De Woonagenda uit 2019 is inhoudelijk aangepast op de afspraken uit het coalitieakkoord en geactualiseerd naar 2020, bijvoorbeeld in prijspeilen en woningbouwambitie.

Reacties

Sibrand Gratama

Heel mooi dat de ambities hoog liggen in Den Haag om de (natuur)inclusieve stad en de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waar te maken en hierop ook anticyclisch te investeren. Broodnodig en heel goed voor een duurzame groei van Den haag en de regio.
Het kan en mag niet anders zijn dat Rijk en provincie hier ruimhartig in mee investeren, want het komt naast de woningbouw en stedelijke economie heel veel sectoren ten goede, zoals het onderwijs/kennisinfra, natuurinclusiviteit, nabijheid voorzieningen te voet en per fiets, versterking OV netwerk, terugdringen autoverkeer en versnippering omgeving, lagere parkeernormen, terugdringen CO2 en stikstofuitstoot (gebruiksfase), versterking internationaal vestigingsmilieu, behoud open ruimte (recreatie, natuur, etc.) buiten de stad en noem maar op. Kortom, investeer juist nu voor veelvoudige winst (zowel materieel als immaterieel) op middellange en langere termijn!

Geplaatst op 10 juli 2020 om 12:04


Lees onze special over Hoogbouw Special