Is asbest in een huurpand een gebrek?
Is de aanwezigheid van asbest in een huurpand aan te merken als een gebrek? Het is een vraag die zich in het geval van (ver)huur van vastgoed met enige regelmaat voordoet. De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin deze vraag de hoofdrol speelde. In het hiernavolgende zal naar aanleiding van dit arrest bij deze vraag worden stilgestaan. Daarbij zal tevens worden stil gestaan bij de vraag óf en zo ja, hoe een verhuurder van bedrijfsmatig en overig vastgoed, niet zijnde woonruimte, zijn/haar wettelijke verplichtingen bij de aanwezigheid van een dergelijk, voor de huurder genot beperkende omstandigheid, kan beperken of uitsluiten.

Reacties