'Sluiting golfbaan Naarderbos door optreden burgemeester niet meer te voorkomen'

'Sluiting golfbaan Naarderbos door optreden burgemeester niet meer te voorkomen'

Het conflict tussen Michael van de Kuit (eigenaar de Nedstede Groep) en de gemeente Gooise Meren over een (tijdelijk) paviljoen op golfbaan Naarderbos is hoogopgelopen. Vanochtend heeft de politie in opdracht van de burgemeester, Han ter Heegde, de locatie van het clubhuis verzegeld door het met hekken te omheinen. Als het zegel wordt verbroken, betekent dit een dwangsom van €50.000 per dag en risico op een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. VJ sprak met Michael van de Kuit.

Vorig jaar kocht Van de Kuit de verlieslatende golfbaan waar eerder al twee exploitanten failliet gingen. Een van de redenen daarvoor was de - volgens Van de Kuit - exorbitant hoge huur van clubhuis Waterfront, dat eigendom is van de broers Dino en Frank Weijtboer en op het terrein staat. ‘’Zeven ton huur staat niet in verhouding tot de omzet van de golfbaan en maakt het onmogelijk dit terrein rendabel te exploiteren’’, legt Van de Kuit uit. ''Het betreft hier immers exploitatie gebonden vastgoed.''

Heronderhandelen
Van de Kuit, als exploitant van de golfbaan huurder van dit clubhuis, wilde het huurcontract bespreken met de eigenaren. Zij gaven echter geen ruimte om tot een verlaging te komen. Een surseance van betaling volgde waarna de bewindvoerder de huurovereenkomsten beëindigde tegen 19 oktober 2018. Vorige maand koos de rechter in een kort geding partij voor de gebroeders Weijtboer. De rechter wees ontruiming toe tegen 19 oktober aanstaande.

Van de Kuit begrijpt niet waarom de eigenaren niet bereid zijn tot heronderhandelingen, omdat het clubhuis op deze specifieke locatie zonder hem waarschijnlijk permanent leeg komt te staan. Nu de ontruiming in volle gang is en het Waterfront daarom aanstaande vrijdag leeg dient te worden opgeleverd zal de golfbaan zonder clubhuis verder moeten. Dat betekent geen receptie, geen kleedkamers, geen kantoren, geen horeca, geen opslag en geen toiletten.

Strandpaviljoen
Maar Van de Kuit zou zichzelf niet zijn als hij geen plan achter de hand had. Zo kocht hij een strandpaviljoen in Katwijk dat hij als tijdelijk clubhuis wilde neerzetten. Daarvoor heeft hij echter de medewerking van de gemeente nodig, maar die wil niet met spoed een bouwvergunning afgeven. ‘’Ze zeggen dat ik me kan melden bij het digitale loket, waarna een normale procedure gevolgd zal worden. Zo’n traject duurt minstens zes weken, maar in de praktijk meestal veel langer. Er komen allerlei onderzoeken en daarbij is de kans groot dat het dan alsnog niet wordt toegestaan.’’

Om die reden besloot de exploitant op de zaken vooruit te lopen en het clubhuis tóch - zonder vergunning - neer te zetten. ‘’Een tijdelijk clubhuis van 200 m2 op een golfbaan van een miljoen m2, die dagelijks door honderden bezoekers vanuit de hele regio wordt gebruikt, ik zie het probleem niet’’, vertelt hij. ‘’Dat betekent de teloorgang van een prachtig gebied, dat wil je als gemeente toch ook niet? Door het vonnis van vorige maand staan we met de rug tegen de muur en nu kunnen we ook het tijdelijke paviljoen door toedoen van burgemeester niet gebruiken.’’

Persoonlijk benadeeld
Van de Kuit voelt zich persoonlijk benadeeld door de gemeente door een eerder conflict tussen beide partijen. Vorig jaar wilde de gemeente namelijk belasting heffen over kaartjes van speelpark Oud Valkeveen, dat ook in het bezit is van Van de Kuit. Op zijn beurt dreigde hij daarop het park volledig te sluiten en richtte zelfs een politieke partij op om de heffing te voorkomen. Hij kreeg zijn zin, maar dat maakte hem niet populair bij de gemeente. Dat is de reden dat hij nu door de gemeente wordt tegengewerkt, meent hij: ‘’De gemeente weigert elke vorm van overleg, op alles is het antwoord pertinent ‘nee’.’’

Recent liet wethouder Franx aan het NRC weten dat de gemeente ‘geen partij is in het conflict tussen de gebroeders Weijtboer en Van de Kuit’. De gemeente meent dat Van de Kuit een officiële vergunningaanvraag moet indienen en dat er geen enkel bedrijf is waarvoor dat anders is.

Wat de gemeente volgens Van de Kuit echter vergeet is dat er met hem een samenwerkingsovereenkomst is gesloten die geldt tot 2054. De gemeente is in deze de partner van Van de Kuit. ''Op grond van deze samenwerkingsovereenkomst dient de gemeente de revitalisatie en de exploitatie van het gebied te borgen'', legt hij uit. ''Daarnaast is er met mij een exploitatie- en beheerovereenkomst gesloten voor het gebied. Ik ben van mening dat mijn zakenpartner overeenkomsten met voeten treedt.''

Hoe nu verder?
De relatie tussen Van de Kuit en de gebroeders Weijtboer is dermate verslechterd door het conflict, dat voortzetten noch heronderhandelen van het contract volgens Van de Kuit tot de opties behoort.

Nu het tijdelijke paviljoen is verzegeld, valt ook deze (tijdelijke) oplossing weg. Van de Kuit geeft aan nog weinig opties te hebben maar geeft niet op. ''De golfcompetitie zal verdwijnen aangezien de Nederlandse Golf Federatie als eis stelt dat er faciliteiten op grond van overeenkomsten aanwezig dienen te zijn op de golfbaan. Dat is vanaf 19 oktober niet meer het geval.''


Onderstaande brief stuurde Van de Kuit zojuist naar de gemeente:

Geacht college,

Vandaag bereikte mij uw brief d.d. 17 oktober 2018.

Ondanks de brieven en verzoeken van mijn advocaten aangaande uw verplichtingen uit hoofde van de samenwerking, alsmede mijn verzoek van gisteren om geen nadere maatregelen te nemen en het oordeel van de rechter in dezen af te wachten, gaat u over tot niet eerder vertoonde machtsuitoefening als in uw brief van vandaag aangekondigd.

Ik krijg hier, nota bene als partner van uw gemeente, een behandeling die geen ander van uw gemeente zou krijgen. Daarmee is het evident dat dit om niets anders gaat dan het op de persoon uitspelen van een persoonlijk conflict, in plaats van een redelijk handelende overheid met oog voor de publieke belangen. Niet alleen de belangen van de golfbaan worden met voeten getreden, uiteindelijk zijn ook de burgers van Gooise Meren hiervan de dupe.

Hierbij deel ik u mede dat het paviljoen nu open is (nog niet weer en wind dicht), ten gevolge waarvan - zo geen verdere werkzaamheden meer kunnen worden verricht – het paviljoen teniet zal gaan als gevolg van weersinvloeden. Dus ofwel u geeft gelegenheid om schadebeperkend op te treden, waartoe ik dan graag per ommegaande schriftelijk toestemming verkrijg, of u sluit de bouwplaats af en het paviljoen gaat teniet. De kosten van het tenietgaan zullen als vanzelfsprekend geheel en volledig op uw gemeente worden verhaald. Deze kosten komen dan bovenop de kosten en schade van het overige handelen van uw gemeente om de exploitatie van de golfbaan niet alleen tegen te werken maar nu dus zelfs kapot te maken.

Uw besluitvorming in dezen heeft niet alleen gevolgen voor de golfbaan, met alle schade en kosten van dien, ook heeft het gevolgen voor het multifunctioneel centrum, het strand, het openbaar gebied, etc., omdat de aantrekkingskracht van het gebied desastreus geweld wordt aangedaan. De tijd zal het leren en de onderste steen zal boven komen, daar twijfel ik niet aan.

Michael R. Van de Kuit
 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedfinanciering