Tien ideeën om de woningmarkt vooruit te helpen + OPROEP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een eigen 10-puntenplan voor een betere woningmarkt aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze agenda vormt het antwoord op de woonvisie die het kabinet in juli van dit jaar presenteerde. De VNG mist in deze visie van het kabinet een integrale aanpak van knelpunten, terwijl de gestagneerde woningmarkt daar wel om vraagt.

1.     Gemeenten moeten ruimtelijke ontwikkeling kunnen financieren. Grote maatschappelijke opgaven maken onrendabele investeringen namelijk blijvend noodzakelijk.

2.     Borg de positie van de corporaties. Als de investeringscapaciteit van de corporaties in gevaar komt, moet het kabinet de bezuiniging op de corporaties heroverwegen.

3.     Zet in op wonen met zorg. Corporaties, gemeenten en Rijk maken afspraken over wonen, welzijn en zorg, zodat woningaanbod aansluit bij veranderende behoefte door vergrijzing.

4.     Biedt meer ruimte voor woningbouw. Gemeenten maken regionaal afspraken over woningbouw. Rijk en gemeenten zetten intensiever in op (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Per saldo moet meer grond beschikbaar komen voor woningbouw.

5.     Verbeter de particuliere woningvoorraad. Gemeenten moeten de juiste instrumenten hebben om eigenaren met gezag aan te spreken op achterstallig onderhoud aan woning of buitenruimte.

6.     Zet meer in op energiebesparing. Energiebesparende maatregelen aan de woningvoorraad moeten op grotere schaal, bijvoorbeeld in een hele wijk, worden aangeboden.

7.     Zorg voor huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten moeten kunnen regelen dat arbeidsmigranten tijdelijk gehuisvest kunnen worden.

8.     Zorg voor huisvesting van statushouders. Gemeenten zijn niet de enige verantwoordelijke voor het huisvesten van statushouders. VNG en Rijk hebben afspraken over het inlopen van achterstanden.

9.     Ontwikkel instrumenten voor grondbeleid. Met meer wettelijke instrumenten kunnen gemeenten gebiedsontwikkeling realiseren en financieren.

10.  Vereenvoudig het omgevingsrecht. Gemeenten willen sneller, goedkoper en betere besluiten kunnen nemen in het ruimtelijk domein. Er moet meer samenhang komen in het omgevingsrecht.

De VNG wil met deze tien punten bijdragen aan een betere woningmarkt, met voldoende mogelijkheden voor gemeenten om de verantwoordelijkheden op zich te nemen die het kabinet bij hen neerlegt. De kwaliteit van de uitvoering moet daarbij centraal staan.

Wat vindt u ervan? Geef uw reactie over dit 10 puntenplan van VNG hieronder in het reactieveld.

 Reacties


Laatste nieuws