EPEA en Madaster vereenvoudigen het meten van circulariteit

EPEA en Madaster hebben de handen ineengeslagen om ontwikkelaars, investeerders, bouwers en beheerders van vastgoed en infrastructuur inzicht te geven in de circulariteit van bouwcomponenten en materialen. Door de EPEA materiaal- en productdatabase te koppelen met het Madaster platform wordt het eenvoudiger om de CO2-uitstoot en circulariteit van vastgoed te berekenen en te rapporteren.

Zowel de korte- als de langetermijndoelstellingen, zoals voortkomend uit de klimaatakkoorden van Parijs, kunnen beter op haalbaarheid worden getoetst. Bovendien zal het gemakkelijker zijn om te voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving.  

Circulaire bouw  
Het afremmen en uiteindelijk omkeren van de stijging van CO2 in de atmosfeer is een wereldwijde uitdaging. Het klimaatakkoord van Parijs is op dit punt heel duidelijk: 55 procent minder uitstoot tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 zijn de doelstellingen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, kan de sector een belangrijke bijdrage leveren door een gezond en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De registratie van materialen en producten is de eerste stap naar een echt circulaire economie - gedreven door gevalideerde en betrouwbare data.  

EPEA database voor materialen en producten  
Om projectspecifieke CO2-emissies te berekenen of te bepalen in welke mate een gebouw herbruikbaar is, zijn heel wat complexe gegevens nodig. Eigenaars, planners of bouwers beschikken echter niet altijd over de nodige informatie. EPEA heeft daarom een speciale materiaal- en productdatabase voor Madaster ontwikkeld. De database is beschikbaar voor gebruikers van het Madaster platform, zodat zij de voor hun project vereiste berekeningen individueel kunnen uitvoeren. Zowel de herkomst van het materiaal (secundaire grondstoffen, niet-hernieuwbare primaire materialen, hernieuwbare grondstoffen) als het afvalscenario (hergebruik, recycling, verbranding, storten) zijn in de dataset vastgelegd. Tegelijkertijd kunnen uitspraken worden gedaan over de CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus. Alle gegevens zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen en professionele verwerking door EPEA. De dataset omvat momenteel 187 materialen en/of producten, waarmee het de meest uitgebreide dataset is die met deze breedte en diepte beschikbaar is. De reikwijdte van de dataset groeit voortdurend en kan op verzoek worden uitgebreid door gebruikers van het Madaster platform. Dit betekent dat architectenbureaus niet langer alle informatie en parameters in hun modellen hoeven op te slaan, maar de evaluaties zonder veel extra moeite kunnen berekenen dankzij de slimme koppeling met de EPEA database.  

Kadaster van materialen  
Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw.   

“Op basis van de Cradle to Cradle Certified ™ materialen- en productendatabase van EPEA kunnen we de gebruikers van het Madaster platform wereldwijd beter inzicht verschaffen in circulariteit. Naast kwalitatief hoogwaardiger materialenpaspoorten, kan ook de CO2-uitstoot en circulaire waarde van vastgoed beter in kaart worden gebracht. Ontwikkelaars, investeerders en eigenaren en beheerders van vastgoed en infrastructuur kunnen zo tijdig en heel gericht sturen op circulaire ambities.”  - Pablo van den Bosch, Board Member Madaster  

"Als het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) werken wij al meer dan 30 jaar met complexe milieugegevens. Om überhaupt op gebouwniveau milieueffecten te kunnen inschatten en goed voorbereid te zijn, zijn generieke gegevens die door de gebruiker gemakkelijk kunnen worden gehanteerd, een belangrijke stap voor brede toepassing." Peter Mösle, CEO EPEA GmbH - Onderdeel van Drees & Sommer  

Over EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer  
Als innovatiepartner voor milieuvriendelijke en recyclebare industriële producten, gebouwen en stadswijken ontwikkelt EPEA oplossingen voor de circulaire economie. De methode hiervoor is het Cradle to Cradle® ontwerpprincipe, dat mede door EPEA is ontwikkeld. Met 30 jaar expertise en kennis op het gebied van chemie, biologie, milieuwetenschap en techniek optimaliseert het interdisciplinaire team processen voor de vastgoedsector en producten voor de bouw-, textiel-, verpakkings-, automobiel-, consumentengoederen- en cosmetica-industrie. Als geaccrediteerde beoordelingsinstantie helpt EPEA bedrijven ook bij de certificering van hun producten volgens de Cradle to Cradle Certified™ productnorm. Het doel is niet alleen om minder schade te veroorzaken, maar juist om positieve toegevoegde waarde te creëren voor mens, milieu en bedrijven - in een circulaire economie die is gebaseerd op Cradle to Cradle®.

De missie van Madaster  
Madaster beschouwt de aarde als een gesloten systeem en wil de verspilling van grondstoffen tegengaan door materialen oneindig beschikbaar te stellen. Door materialen te registreren en te documenteren wordt voorkomen dat ze als anoniem materiaal eindigen op de alsmaar groter wordende afvalberg. Madaster heeft om die reden een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving ontwikkeld. Vanuit het Madaster platform, het kadaster van materialen, kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd.    

Reacties