Kan een woning worden ontruimd als de huurder zijn huur netjes betaalt?

De hoofdregel is dat iedere tekortkoming van een huurder de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Onder iedere tekortkoming valt zowel een tekortkoming die aan de huurder is toe te rekenen, als een tekortkoming die niet aan hem is toe te rekenen.

Van een toerekenbare tekortkoming van de huurder is overigens niet alleen sprake wanneer de huurder van de tekortkoming een verwijt is te maken, maar ook wanneer de tekortkoming voortvloeit uit omstandigheden waarvoor hij het risico draagt. De huurder heeft de verplichting om zich ten aanzien van het gebruik van de zaak als een goed huurder te gedragen.

Zorgvuldig gebruik
In de algemene verplichting om zich te gedragen als goed huurder ligt besloten dat de huurder de woning zorgvuldig moet gebruiken. Zo mag hij bijvoorbeeld een gehuurde woning niet ernstig laten vervuilen, moet hij ongedierte bestrijden en moet hij bij het gebruik risico’s voor schade aan de woning zoveel mogelijk vermijden. De verplichting zich als een goed huurder te gedragen strekt zich ook uit tot de omgeving van de gehuurde woning; zo mag de huurder geen overlast veroorzaken voor derden die zich in de omgeving van de woning bevinden.

Ontbinding huurcontract
Een huurder die handelt in strijd met het goed huurderschap schiet tekort in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. De kantonrechter is dan bevoegd om op verzoek van de verhuurder de huurovereenkomst te ontbinden, gevolgd door een ontruiming van de woning. Dus ook als een huurder elke maand netjes zijn huur betaalt, kan ontruiming van de woning volgen als hij zich niet houdt aan de overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en goed huurderschap.


Marc van Sintmaartensdijk is vastgoedadvocaat bij Adelmeijer Hoyng Advocaten en is gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht, waaronder aanbestedingszaken en zaken met betrekking tot appartementsrechten en verenigingen van eigenaren. 
 

Reacties