Voorgestelde wetswijziging splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting

In deze bijdrage bespreken Govinda Kandhai en Jayant Rakhan van Baker Tilly een voorgestelde wetswijziging met betrekking tot de splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting. Voor dit voorstel is op 8 april 2024 een internetconsultatie gestart.

De overheid evalueert regelmatig of fiscale regeling hun beoogde doel nog treffen. Waar wijzigingen gewenst zijn, vindt steeds vaker een internetconsultatie plaats. Op maandag 8 april 2024 is een internetconsultatie geopend over een conceptwetsvoorstel voor de aanpassing van de splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting bij de overdracht/verkrijging van onroerend goed.

Probleem: belastingbesparing door samenstel van transacties
De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling in het kader van een juridische splitsing. Het ‘probleem’ van de splitsingsvrijstelling is dat het in de huidige vorm mogelijk is om met een samenstel van transacties heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen, terwijl bij een rechtstreekse overdracht wel overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn. Het kabinet vindt dit onwenselijk en heeft daarom een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin de huidige antimisbruiktoets wordt aangescherpt door deze meer in lijn te brengen met andere vrijstellingen in de overdrachtsbelasting. Zo moet worden voorkomen dat vastgoed, door middel van een juridisch afsplitsing, uiteindelijk zonder heffing van overdrachtsbelasting aan derden kan worden overgedragen.

Welke verandering is voorgesteld?
De voorwaarden van de splitsingsvrijstelling worden met het wetsvoorstel aangescherpt. Het gaat om de toevoeging van vier anti-misbruikeisen. Ten eerste een ondernemingseis: er moet een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan worden verkregen. Daarnaast geldt een voortzettingseis van drie jaar voor de verkregen onderneming (of het zelfstandig onderdeel daarvan). Bovendien wordt een soortgelijkbelang-eis voorgesteld. Dit houdt in dat de verkrijgers van de bij de splitsing toegekende aandelen een soortgelijk belang moeten houden in de verkrijgende rechtspersoon (of rechtspersonen) als de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon hadden in de splitsende rechtspersoon. Tot slot wordt een aanhoudingseis van het verkregen (soortgelijke) belang van drie jaar geïntroduceerd.

Van belang hierbij is dat in het wetsvoorstel is geregeld dat wanneer een verkrijgende rechtspersoon binnen 3 jaar na een splitsing opnieuw wordt gesplitst (of er een fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie plaatsvindt), de vrijstelling onder voorwaarden niet wordt teruggenomen. De nieuwe verkrijger moet dan een soortgelijk belang krijgen en de splitsing en opvolgende fusies, splitsingen, interne reorganisaties en aandelenfusies mogen er niet op zijn gericht overdrachtsbelasting te voorkomen.

Door deze aanvullende continuïteitsvoorwaarden te stellen wordt de (af)splitsing van onroerende zaken alleen door de splitsingsvrijstelling gefaciliteerd als een materiële onderneming door de verkrijgende rechtspersoon wordt voortgezet en er een duurzame relatie bestaat tussen de rechtspersonen die betrokken zijn bij de splitsing.

Internconsultatie gestart
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk betrokkenen inbreng kunnen leveren op het wetsvoorstel, is het ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart. De internetconsultatie loopt tot en met 6 mei 2024. De inbreng uit de internetconsultatie wordt meegenomen in de definitieve uitwerking van de regelgeving. Als uit de consultatie onvoorziene of onbedoelde effecten naar voren komen, kan dat reden zijn het voorstel aan te passen of te heroverwegen. De mogelijke inwerkingsdatum van het wetsvoorstel is nog niet bekend.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
De internetconsultatie geeft inzicht in de maatregelen die het ministerie voor ogen heeft. Toch blijft het afwachten of en in welke exacte vorm het voorstel de eindstreep haalt. Zorg daarom dat u zich goed laat adviseren over de voortgang van het wetsvoorstel en de gevolgen voor uw onderneming.

Heeft u vragen over de internetconsultatie? Of wilt u de mogelijke consequenties voor uw belastingpositie in kaart laten brengen? Neem dan contact op met Govinda Kandhai (g.kandhai@bakertilly.nl / 06-13260398) of Jayant Rakhan (j.rakhan@bakertilly.nl / 06-12024149)Reacties


Laatste nieuws