Oplossingen voor leegstand boerderijen en verrommeling leefomgeving

Met de plattelandswoning, Greenports en meer ruimte voor het particuliere initiatief houden NVM, NVR en VastgoedPRO een pleidooi voor de vele kansen die er liggen in het landelijk gebied. Deze maatregelen kunnen volgens de organisaties een eind maken aan leegstand van boerderijen, verrommeling van onze leefomgeving en economische neergang in het landelijk gebied. Deze voorbeelden komen op 12 april tijdens de Themadag Landelijk Vastgoed aan de orde.

Het landelijk gebied verandert de laatste jaren sterk. Veel agrarisch ondernemers stoppen, al dan niet gedwongen door omstandigheden, hun bedrijfsvoering. De mogelijkheden voor de vrijgekomen opstallen en bedrijfswoningen en de kansen voor het rendabel maken van hectares zijn complex en soms (nog) in strijd met de wet. Naast de ontwikkelingen in de agrarische sector neemt de druk op het landelijk gebied tevens toe door andere functies, zoals recreatie, natuur en wonen. Vrijwel altijd gaat het om complexe materie binnen ruimtelijke strakke kaders.

Dagvoorzitter Drs. Jaap Modder
Jaap Modder kan naast het leiden van de themadag deze vanwege zijn achtergrond ook inhoudelijk toelichten. De dag start met een indrukwekkende film over met name de knelpunten bij ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze wordt later in de casus uitgebreid besproken.

Bestuursjurist/adviseur Dr. Co van Zundert
Als auteur en annotator op het gebied van ruimtelijk ordeningsrecht, planschade en monumentenrecht ondervindt Co van Zundert de uitwerking ervan in de praktijk. Op de themadag schetst hij het juridisch kader voor ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied.

Rentmeester ing. Paul Kindt: "Nederland weer mooi en gedenkwaardig"
De verschraling van het landschap moet stoppen. Paul Kindt wil Nederland mooier en gedenkwaardiger maken. "Door landgoederen en historische panden op vernieuwende wijze te herontwikkelen krijgt het gebied weer toekomstperspectief. Dat bepleit de NVR in het visiedocument ‘Eigentijdse Heerlyckheydt'. Een sprankelende plek waar wonen, werken en recreëren bij elkaar komen."

Makelaar Anet van den Berk: "Plattelandswoning beperkt leegstand"
Wonen, werken, landbouw en natuur lopen in het buitengebied door elkaar heen. Dat gaat goed, totdat er veranderingen zijn. "En in onze dynamische maatschappij zijn die er volop", aldus Anet van den Berk. "Agrarisch ondernemers die stoppen of juist vergroten, nieuwe bedrijvigheid, toenemende waardering voor natuur en meer burgers die in het landelijk gebied gaan wonen. De NVM steunt de Initiatiefnota ‘Plattelandswoning' van het CDA, waarin wordt bepleit dat gemeenten voormalige agrarische bedrijfswoningen als plattelandswoning kunnen bestemmen. Daarmee komt een einde aan de nijpende leegstand en ligt er een kans voor verbetering van de leefbaarheid in het landelijk gebied." Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt op dit moment het wetsvoorstel ‘Plattelandswoning' voor, welke per oktober 2011 ter behandeling komt in de Tweede Kamer. Tijdens de Themadag Landelijk Vastgoed wordt inhoudelijk ingegaan op deze voorgenomen aanpak van aanpassing van de wetgeving.

Directeur ir. Onno Zwart: "Greenport aanjager voor landelijk vastgoed"
Onno Zwart van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij licht op de Themadag toe hoe in één gebied de agrarische sector, woningbouw, landschapsontwikkeling, duurzame energie- en waterinfrastructuur en ecologische en recreatieve verbindingen vitaal naast elkaar bestaan. Zo is de Greenport Duin- en Bollenstreek een krachtige aanjager voor het landelijk vastgoed. Een groot tuinbouwcluster waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Daaromheen vormt zich een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs, onderzoek en veredeling, maar ook een leefomgeving. "De regionale herstructurering is een gecompliceerde opgave, maar kent een aanzienlijk economisch belang."

Na de lezingen geeft agrarisch advocaat mr. Johan van Groningen voorbeelden van deze problematiek uit zijn advocatenpraktijk. Tot slot neemt dagvoorzitter drs. Jaap Modder de leiding over in de discussie en vragenronde aan de hand van een inspirerende casus. Alle sprekers en publiek nemen hieraan deel.

De Themadag Landelijk Vastgoed vindt dinsdag 12 april a.s. plaats in Burgers' Zoo in Arnhem. Het is een gezamenlijk initiatief van NVR, VastgoedPRO en NVM. Ontvangst is vanaf 9.00 uur, het programma begint om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur af met een netwerkborrel. Vanaf de ingang van het park Burgers' Zoo is het een kwartier lopen naar de ontvangst van de Themadag Landelijk Vastgoed. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich inschrijven via www.nvmsom.nl

Reacties