Energiebelasting besparen? Check de WOZ beschikking(en)!

Een recent door BDO Belastingadviseurs gevoerde WOZ procedure levert een onderwijsinstelling een besparing van duizenden euro’s energiebelasting op. Welke kansen biedt deze belangrijke rechtelijke uitspraak?

Jaarlijks versturen gemeenten WOZ-beschikkingen naar alle eigenaren en gebruikers van vastgoed. Algemeen bekend is dat de WOZ-waarde niet alleen wordt gebruikt voor de gemeentelijke aanslagen, maar ook doorwerkt naar tal van andere Rijksbelastingen. Minder bekend is dat ook de wijze waarop de gemeente het object afbakent van belang is bij de berekening van andere belastingen.

Relatie WOZ-object en energiebelasting
De WOZ-objectafbakening is niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar speelt ook een grote rol bij de berekening van andere belastingen, waaronder de energiebelasting. Energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en is onderdeel van de energienota. De energiebelasting kent een degressief tarief. Het laagverbruik wordt het zwaarst belast en naarmate het verbruik stijgt dan daalt het tarief.

Als verschillende gebouwen gezamenlijk als één WOZ-object zijn afgebakend, dan dient het verbruik van de verschillende gebouwen – met elk een eigen energiemeter – bij elkaar te worden opgeteld voor de berekening van energiebelasting. In dat geval worden de eerste tariefschijven met hoge belastingtarieven maar één keer doorlopen.

Waar ging de procedure over?
In een door BDO gevoerde belastingprocedure namens een onderwijsinstelling gevoerde procedure ging het erover of verschillende schoolgebouwen van dezelfde instelling binnen één gemeente voor toepassing vna de WOZ konden worden samengevoegd tot één WOZ-object. Om gebouwen samen te kunnen voegen moeten de gebouwen:

  • dezelfde eigenaar en gebruiker hebben;
  • naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

Volgens de gemeente was dit laatste niet het geval, omdat de gebouwen op enige afstand van elkaar waren gelegen en bovendien van elkaar werden gescheiden door tussenliggende wegen, groenvoorzieningen en gebouwen van derden.

Door belanghebbende werd echter op de samenhang tussen de gebouwen gewezen. Er was namelijk sprake van:

  • een centraal stafgebouw;
  • opleidingen die van elkaars ruimten gebruik maakten;
  • centrale voorzieningen waarvan de studenten gebruik konden maken.

De rechter was het met belanghebbende eens en wees erop dat de verschillende gebouwen allemaal voor hetzelfde organisatorisch doel worden gebruikt; het bieden van onderwijs. De opgelegde aanslagen dienen te worden vernietigd vanwege een onjuiste objectafbakening.

Wat is het belang?
Het belang ziet voor belanghebbende op de energiebelasting. Door het samenvoegen van het energieverbruik profiteert belanghebbende optimaal van het degressief tarievenstelsel. Bovendien kan de instelling met deze uitspraak ook de teveel afgedragen energiebelasting over de afgelopen vijf jaren terugvorderen. Een besparing die kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Het samenvoegen van meerdere objecten kan overigens ook van invloed zijn op andere heffingen die uitgaan van de WOZ-objectafbakening, zoals de riool- of afvalstoffenheffing.

De objectafbakening toetsen
Deze procedure laat eens te meer zien dat objecten met een zekere functionele of organisatorische verbondenheid in het kader van de WOZ-objectafbakening samengevoegd kunnen te worden. Laat bij gebruik van meerdere locaties dus niet na om naast de hoogte van de WOZ-waarde ook de afbakening te toetsen. Het belang betreft niet alleen de onroerende zaak belastingen, waar iedereen aan denkt bij de WOZ. De doorwerking naar andere belastingen kan nog veel relevanter zijn. 

Een bijdrage van Sjoerd Hubregtse Msc (sjoerd.hubregtse@bdo.nl) en Hamoud Raisi (hamoud.raisi@bdo.nl) van BDO Belastingadviseurs, Real Estate Valuation Services

Beeldmateriaal: designed door www.slon.pics - Freepik.com

Reacties