Ortec Finance

Ortec Finance
Real Estate Management
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam


Tel.: (010) 700 5640
E-mail:

Website: Ortec-finance.com

Ortec Finance staat voor het bevorderen van de professionalisering en het verbeteren van besluitvorming, bij woningcorporaties. Onze dienstverlening heeft tot doel de effectiviteit, efficiëntie en transparantie bij woningcorporaties te vergroten.

We leveren op onafhankelijke wijze met een combinatie van marktkennis, wiskundige modellen en informatietechnologie, hoogwaardige en consistente oplossingen. Hiermee optimaliseren woningcorporaties hun maatschappelijke, financiële en vastgoedsturingsprocessen.

Ortec Finance ondersteunt corporaties al meer dan 25 jaar met software, advisering en opleidingen. Wij blinken uit in visie, inhoudelijke expertise, kennis van de markt, hoge kwaliteit van dienstverlening en flexibiliteit. In Nederland maken 280 woningcorporaties met ca. 2,1 miljoen objecten gebruik van onze diensten en software.


Driekamermodel
Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor woningcorporaties. Het is een innovatief antwoord in de al langlopende discussie over een sturingskader voor corporaties. Het DrieKamerModel biedt transparantie over de belangrijkste keuzes waar een corporatie voor staat ten aanzien van maatschappelijke taken, vastgoed activiteiten en financiële continuïteit.


SBI
SBI geeft op inzichtelijke wijze de samenhang tussen maatschappelijke doelstellingen, de gewenste portefeuille in de toekomst en de financiële restricties weer. In het model kunt u verschillende beleidsvarianten of strategieën inrichten en doorrekenen die bestaan uit het huur -en lastenbeleid en een set van vastgoedmaatregelen. Ook laat het de risico’s zien met betrekking tot de haalbaarheid van de maatschappelijke doelstellingen en de gewenste vastgoedportefeuille.


AM
Ortec Finance AM biedt uw organisatie de mogelijkheid om vastgoedprestaties te analyseren en te optimaliseren door effecten van beleid te simuleren. Hiermee bent u in staat de beschikbare middelen doelgericht en efficiënt in te zetten ten behoeve van de strategische doelstellingen van de corporatie.


WALS
Het is voor corporaties van belang een goed beeld te hebben van toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van hun vastgoed. Dit vormt immers de basis voor de financiële verantwoording richting in- en externe stakeholders. WALS is een prognosemodel dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.


TMS
Met TMS bent u in staat uw vastgoed op elk gewenst moment te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Hierbij maakt TMS gebruik van de meest gangbare en gecertificeerde rekenmodellen voor woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsonroerend goed. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare taxatie ten behoeve van waardering en rendementssturing.


GO
Betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses zijn cruciaal om projecten tot een goed einde te brengen. Daarnaast nemen het detailniveau en de behoefte aan informatie in veel organisaties alsmaar toe. Dit vereist efficiënte en heldere werkprocessen. Met de oplossing GO van Ortec Finance heeft u meer grip op uw vastgoedprojecten.


Treasury
Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, dient u te beschikken over volledige treasury data in de juiste vorm. De leningenportefeuille, liquiditeitspositie, kasstroomprognoses en –realisaties zijn slechts enkele onderdelen waarover u controle wilt hebben. Onze Treasury applicatie voorziet in uw Treasury Management behoefte. Mede daarom is onze internetapplicatie al jaren een vaste waarde bij vele woningcorporaties, gemeenten en banken.