Woonbron via Colourful People logo

Twee Leden RvC

Woonbron via Colourful People

Rotterdam

24 juli 2020

Soort functie: Directeuren | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Parttime

Bedrijfsinformatie

Twee leden Raad van Commissarissen

Over Woonbron
Thuis in onze wijken
Woonbron is een wooncorporatie met zo’n 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Met ongeveer 600 medewerkers zorgen wij voor goed en betaalbaar wonen voor mensen met weinig geld. Kwetsbare mensen kunnen op ons rekenen. Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. We streven ernaar onze klanten een woning te bieden die qua grootte, prijs en buurt bij hen past.

Wij zijn thuis in onze wijken. Thuis in de wijk is voor ons een leidend principe. Dat komt in uiting in onze lokale en decentrale aanpak. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Prettig wonen bereiken we in samenwerking met onze klanten, met gemeenten en al die partijen die werkzaam zijn in de wijk. We grijpen in bij woonoverlast om prettig en ongestoord woonplezier voor onze klanten te waarborgen. Onze gebouwen en woningen zijn schoon, heel en veilig. We blijven onze woningen verbeteren door onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, renovatie en soms door nieuw te bouwen. Zo kunnen we betaalbaar en prettig wonen blijven garanderen. Dat is en blijft onze kerntaak.

Onze opgaven
De wereld om ons heen is volop in beweging. De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van corporaties op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en het bedienen van ouderen die langer thuis blijven wonen, zijn hoog. Zeker in onze regio, die zich kenmerkt door een grote mate van diversiteit en door grootstedelijke uitdagingen.

Woonkwaliteit en duurzaamheid
Onze voorraad is op leeftijd en moet op onderdelen stelselmatig worden vernieuwd om aan hedendaagse eisen te voldoen. Daarom focussen wij in de komende periode nadrukkelijk op de kwaliteit van onze woningen. Duurzaamheid, met een lagere energierekening en hoger comfort als bijkomend effect, is voor ons een nadrukkelijk onderdeel van de woningkwaliteit. De komende jaren zetten we fors in op onze duurzaamheidsaanpak, zonder daarin door te slaan. Wonen met kwaliteit betekent voor ons ook dat onze klanten goed geholpen worden door onze medewerkers. Ook daarin blijven we volop investeren, bij alle afdelingen van onze organisatie.

Zelfstandig wonen
Wij zien dat onze bewoners de wens hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Daarom richten we ons op aanpassingen in de woning om dit mogelijk te maken.

Prettig wonen
Ons motto, ‘Thuis in de wijk’, zullen wij de komende jaren met nog meer passie en deskundigheid in praktijk brengen. We zorgen dat onze bewoners prettig kunnen wonen in hun gebouw of straat door de gemeenschappelijke ruimten op te knappen, woonoverlast steviger aan te pakken en met een groot en betrokken team beheerders elke dag in onze wijken te zijn. Om prettig wonen te kunnen waarborgen, is het belangrijk om overlast adequaat te signaleren. Snelle en effectieve samenwerking met bewoners en met hulpverleners in zorg, welzijn en bij de politie staat hierbij voorop. Daarbij leggen wij waar dat kan meer regie bij onze bewoners.

Betaalbare woningen
Als corporatie is het onze kerntaak om te voorzien in betaalbare woningen voor de doelgroep. Ook de komende jaren gaat een groot deel van onze middelen naar betaalbaarheid doordat we een lagere dan marktconforme huur vragen. Ons werkgebied kenmerkt zich door een woningvoorraad met relatief veel sociale huurwoningen. Onze gemeenten vragen de corporaties om de betaalbare voorraad niet uit te breiden, of zelfs om deze te verkleinen. Dat maakt ons werkgebied en onze opdracht fundamenteel anders dan in andere regio’s waar juist vraag is naar extra (bouw van) sociale huurwoningen. Onze opgave ligt daarom vooral in het verbeteren van onze bestaande woningportefeuille. Dat doen we de komende jaren met renovaties, onderhoud en vervangende nieuwbouw. Tegelijk blijven we kritisch volgen of er voldoende aanbod van sociale woningen is en blijft.

Meer over Woonbron kun je vinden in ons Bestuursverslag 2019

Governance
Woonbron onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en neemt deze als uitgangspunt bij haar werkzaamheden. Het dagelijks beleid van Woonbron wordt bepaald door de Raad van Bestuur (RvB). Bij de besluitvorming betrekt de RvB het advies van het directieteam (DT).

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de financiële situatie, op de algemene gang van zaken binnen Woonbron en de met haar verbonden dochtermaatschappijen. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. De RvC richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van Woonbron, het maatschappelijke belang en het belang van de betrokken stakeholders. De RvC weegt de verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Functieomschrijving

Algemeen profiel
Uitgangspunt voor de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht, en zijn in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Ze hebben goed inzicht in de positie en de rol van het toezichthoudende orgaan en hebben affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Woonbron. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar de achterban, ten opzichte van elkaar en het bestuur. Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de RvC, moet deze ook uit personen bestaan die goed kunnen samenwerken.

Het bestuur en de RvC zijn horizontaal georganiseerd. Er is sprake van een open klimaat waarin bedoelingen en verwachtingen onbevangen kunnen worden uitgesproken. Er is sprake van wederkerigheid in de relaties waarbij feedback kan worden gegeven, zowel op inhoud als relationeel. De houding van de leden is positief-kritisch, toekomstgericht en collegiaal.

Onze commissarissen hebben een grote betrokkenheid bij het werk van Woonbron. Het ‘Thuis in de Wijk’-gen moet ook in iedere commissaris zitten. Voor alle leden geldt dat zij echt hart hebben voor onze doelgroep en voor onze missie om er te willen zijn voor hen die ons nodig hebben. Bij kunnen dragen aan een stukje woongeluk van onze bewoners.

Meer informatie over het algemene profiel van de RvC van Woonbron kan je vinden in de bijlage.

Commissies
De RvC van Woonbron kent een aantal bijzondere commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Maatschappij. Alle drie commissies hebben met name een faciliterende taak ten behoeve van de besluitvorming in de RvC. De Remuneratiecommissie voert namens de RvC jaarlijks in functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders en stelt de beloningsstructuur c.q. de beloning van de bestuurders vast. De Auditcommissie controleert en beoordeelt het financiële verslagleggingsproces van de corporatie alsmede het accountantsonderzoek, en informeert de RvC omtrent haar bevindingen. De Commissie Maatschappij houdt zich bezig met de vraag hoe Woonbron anticipeert op en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Wegens het verlopen van de zittingstermijn van twee van onze leden van de RvC zijn wij op zoek naar:

 • Een lid RvC met kennisprofiel financiën (beoogd lid van de auditcommissie).
 • Een lid RvC met kennisprofiel vastgoed (tevens beoogd lid van de auditcommissie).


Profielschets lid RvC met kennisprofiel financiën
Wij zoeken een lid met brede ervaring op strategisch niveau op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met risicomanagement en bent in staat om snel het bedrijfsvoeringsmodel van de corporatiesector te doorgronden. Je hebt ervaring met strategische besluitvormingsprocessen, waarbij financiën niet het enige afwegingskader is, maar ten dienste staat van de bredere doestellingen van een organisatie. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de maatschappelijke positie die een woningcorporatie bekleed.

Van dit profiel wordt gevraagd dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van Woonbron, inclusief kennis van beleggingen en financieringen.
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor Woonbron en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen.
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s.
 • Kennis van en inzicht in managementtechnieken gericht op beheersing en control (risicomanagement).
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Brede belangstelling voor financieel-economische vraagstukken.


Profielschets lid RvC met kennisprofiel vastgoed
Dit profiel is gericht op het zorgvuldig beheren en ontwikkelen van de vastgoedportefeuille. Wij zoeken een lid met brede vastgoedervaring. Vanzelfsprekend heb je kennis van grootschalige renovatie en nieuwbouwprojecten en heb je kennis en ervaring met assetmanagement, portefeuillestrategie, investeringsvraagstukken en met verduurzamingsaspecten. Maar je bent op basis van je strategisch werk- en denkniveau ook in staat om je bijdrage te leveren aan de strategische keuzes die de sector in het algemeen en Woonbron in het bijzonder moet maken als gevolg van de spanning tussen brede ambities en beschikbare middelen. Je hebt goed begrip van actuele thema’s binnen de volkshuisvesting en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. Ook heb je affiniteit met onze doelgroep.

Gevraagd wordt dat hij/zij de expertrol invult op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van relevante wet- en regelgevingen, waaronder regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid.
 • Kennis van ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid.
 • Kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling.
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s.
 • Kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid, beheer- en onderhoudsvraagstukken, asset/portfoliomanagement en waardesturing.
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed.
 • Inzicht in het functioneren van de woningmarkt en de (zorg)vastgoedmarkt.
 • Inzicht in woningverkoop, makelaardij en marketingtechnieken.


Voordrachtcommissarissen (huurderscommissarissen)
Eén van de nieuwe RvC leden zal tevens als voordrachtcommissaris (huurderscommissaris) benoemd worden. Woonbron kent twee voordrachtcommissarissen: deze worden benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. Met dit voordrachtsrecht kan de huurdersorganisatie invloed uitoefenen op de samenstelling van de RvC. Daarnaast hebben de huurderscommissarissen periodiek overleg met de huurdersverenigingen. De huurderscommissarissen hebben een onafhankelijke positie, waarbij geen sprake is van last of ruggespraak richting huurders- of bewonersorganisatie. Zij dienen het totale ondernemersbelang en dat van álle stakeholders. Wel mag van een huurderscommissaris verwacht worden dat hij het vertrouwen heeft van het voordragende orgaan en bij de afweging van de diverse belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de huurders.

Voor de huurderscommissaris geldt dat aantoonbare affiniteit met onze doelgroep en verbondenheid met onze regio belangrijk is. Daarnaast zal een van de nieuwe leden binnen de auditcommissie op basis van senioriteit en ervaring als voorzitter benoemd worden. Ten minste een van de nieuwe leden heeft ervaring in de rol van toezichthouder.

Overige vereisten
Verder geldt voor onze toezichthouders dat je nieuws- en leergierig bent en dat je in staat bent om op basis van deskundigheid, exploratieve vermogen en op basis van je creativiteit bij te dragen aan de besluitvorming binnen de RvC. Je bent communicatief vaardig en weet snel en bondig tot de kern te komen. Je beschikt over zelfreflectie en je hebt oog voor besluitvormingsprocessen en groepsdynamiek. En je hebt echt hart voor onze doelgroep en voor onze missie om er te willen zijn voor hen die ons nodig hebben. Bij willen dragen aan een stukje woongeluk van onze bewoners. Verder begrijp je de governance verhoudingen en de daaruit volgende rolverdeling tussen toezichthouder en bestuurder.

Tijdbesteding
De benodigde tijd voor de werkzaamheden van de RvC bij Woonbron wordt minimaal gebaseerd op formele RvC-vergaderingen (inclusief de commissies), de jaarlijkse evaluatie van de RvC, informele vergaderingen, contactmomenten met OR en de huurderorganisaties. De RvC is altijd vertegenwoordigd bij bijzondere gebeurtenissen. De leden van de RvC zijn actief met betrekking tot hun eigen scholing en professionalisering. Zij informeren zich over de ontwikkelingen in de sector, en volgen het door de VTW bepaalde kader van Professionele Educatie (PE).

Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging
De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode Interne Toezichthouders van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

Instructies

Procedure
Woonbron laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Rick Verhoeven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 057 of via r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 14 augustus 2020 via het online sollicitatieformulier. De eerste gespreksronde met kandidaten zal in week 37 plaats. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties
Conform de vigerende regelgeving worden de door de RvC geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw.

Diversiteit en verankering RvC
Naast een maatschappelijke spreiding en een diverse samenstelling vanuit bedrijfsleven en non-profitorganisaties, is ook een spreiding in leeftijd, sekse en etniciteit het streven, zodat opgedane ervaring binnen de Raad kan worden gecontinueerd. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ten minste 30% van de RvC-leden vrouw is en ten minste 30% man. Ten minste de helft van de RvC-leden heeft een binding met het werkgebied van Woonbron (Rotterdam, Delft, Dordrecht, Nissewaard).

Gezien de huidige samenstelling van de RvC nodigen wij nadrukkelijk ook jongere kandidaten en kandidaten met een migratieachtergrond uit om te solliciteren.

Acquisitie stellen we niet op prijs. 

Solliciteer