Wonen Wateringen logo

Lid Raad van Commissarissen

Wonen Wateringen

Wateringen

26 mei 2020

Website

Soort functie: Raad van Commissarissen | Werkervaring: |

Bedrijfsinformatie

 

Sterk in Dorps Wonen

Wonen Wateringen is een kleine, daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Met ongeveer 2200 vhe’s vervullen we een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Wij zijn er als lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

 

Vastgoedportefeuille en doelgroepen

Wonen Wateringen verhuurt momenteel 1.994 sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen in de kernen Wateringen en Kwintsheul. Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. Wij hebben geen echte hoogbouw of grootschalige complexen in ons bezit. Onze vastgoedportefeuille is relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van onze portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. Appartementen nemen de andere helft van ons bezit voor hun rekening.

 

Dorps wonen

Met een team van circa 23 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden vormen ons DNA en lopen als een rode draad door ons ondernemingsplan (te downloaden onderaan deze pagina). De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.

 

Opgave Wonen Wateringen in het Westland

 • Groei van het aantal sociale huurwoningen, oftewel de beschikbaarheid van woningen vergroten en doorstroming te bevorderen:
 • Het realiseren van een forse nieuwbouwopgave. Het betreft de verdere realisatie van lopende nieuwbouwprojecten, en het in overleg met de gemeente Westland realiseren van nieuwbouwlocaties om vervolgens sociale huurwoningen te bouwen, indien gewenst in samenwerking met projectontwikkelaars.
 • Daarnaast moet een traject waarbij er sprake is van het mogelijk overnemen van bezit van een andere corporatie verder worden uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met een collega corporatie de Wassenaarsche Bouwstichting.
 • Het door ontwikkelen van de organisatie, de medewerkers en het managementteam. Kwetsbaarheid van de (kleine) organisatie minimaliseren en blijven uitkijken naar mogelijkheden van schaalvergroting. In dit verband wordt een eventuele fusie met de Wassenaarsche Bouwstichting onderzocht.
 • Er voor zorgen dat huurders tevreden blijven.
 • Zorg dragen voor een goede samenwerking en verantwoordingsstructuur met de recent opgerichte huurdersorganisatie, de Ondernemingsraad, de gemeente Westland, zorgpartijen, projectontwikkelaars en overige partijen die actief zijn in het maatschappelijke middenveld.
 • Zorg blijven dragen voor betaalbare woningen en flexibilisering van woningtypen voor meerdere doelgroepen.
 • De opgave tot verduurzaming.

Functieomschrijving

 

De Raad van Commissarissen (RvC)

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de corporatie. De algemene taak van de RvC bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • Werkgever van het Bestuur.
 • Toezichthouder op het Bestuur.
 • Adviseur en klankbord voor het Bestuur

De RvC bestaat uit vijf leden.

De Raad functioneert conform de (herziene woning)wet, de statuten van de Stichting en het reglement van de RvC. Wonen Wateringen is lid van de koepelorganisatie Aedes. Zij hanteert de governancecode zoals die door Aedes is vastgesteld.

De Raad van Commissarissen hecht aan diversiteit binnen de Raad.

Gezien de samenstelling van de RvC worden vrouwen van harte uitgenodigd om te reageren.

 

Profiel nieuw lid

Wonen Wateringen zoekt een nieuw lid met expertise op het terrein van vastgoedbeheer en projectontwikkeling met kennis van de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in de woningmarkt, zowel wat betreft de vraagzijde (doelgroepen) als wat betreft de aanbodzijde (nieuwbouw en vernieuwbouw).

 

De expertise vastgoedbeheer en projectontwikkeling vraagt om:

 • Kennis van de volkshuisvesting en ervaring in de vastgoedsector, met name projectontwikkeling, verduurzaming, vastgoedexploitatie en -beheer, strategisch voorraadbeleid en inzicht in actuele ontwikkelingen en innovaties.
 • Kennis van ideeën op het gebied van (vernieuwende) vormen van samenwerking op terrein van projectontwikkeling en vastgoedbeheer.
 • Kennis en ervaring met de corporatiesector.
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en inzicht in risico’s en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties.
 • Discussie- en communicatievaardigheden, en de durf om kritische vragen te stellen en door te vragen.

 

Vereiste competenties:

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie

(zie voor uitwerking: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015)

 

Onverenigbaarheden

Ten einde belangenverstrengeling te voorkomen, mag het werk van een commissaris niet conflicteren met zijn/haar eigen werkzaamheden of nevenfuncties. Voor onverenigbaarheden verwijzen wij u naar de desbetreffende artikelen in de woningwet (artikel 30) en de Governance code Woningcorporaties.

 

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding wordt geraamd op 4 tot 6 uur per week. De commissaris met deze expertise zal buiten de reguliere 6 wekelijkse vergaderingen tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten, het deelnemen aan de interne vastgoedcommissie en op verzoek van de directie wat extra tijd besteden aan specifieke vraagstukken op het terrein

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Honorering

Een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding. Deze honorering is overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de beleidsbepalingen die voor de sector van toepassing zijn.

Instructies

 

De RvC van Wonen Wateringen laat zich bij deze procedure ondersteunen door Hein van Haastert. Uw sollicitatie (brief en cv) kunt u e-mailen naar welkom@van-haastert.nl, ter attentie van Hein van Haastert. Voor extra informatie kunt u hem bellen op 06 – 20 43 18 01.

Wij ontvangen uw brief en cv graag voor zondag 14 juni.