woningcorporatie Stadlander logo

Lid voor de Raad van Commissarissen, met "vastgoedontwikkeling" als deskundigheid

woningcorporatie Stadlander

Bergen op Zoom

12 juni 2018

Website

Soort functie: Raad van Commissarissen | Werkervaring: Geen voorkeur | Parttime

Bedrijfsinformatie

Wij zijn Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen.
Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp.
Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de stad en in de dorpen.
Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied.

De Raad van Commissarissen van Stadlander bestaat uit zeven personen, onder wie de voorzitter, en heeft op basis van de Governancecode tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De bestuurder bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Meer informatie over Stadlander en haar activiteiten vindt u op onze website: www.stadlander.nl

Functieomschrijving

Kandidaten

Wij zoeken kandidaten met een scherp analytisch vermogen, ruime ervaring met management- en/of bestuurswerkzaamheden en inzicht in de diverse aspecten van bedrijfsvoering. Daarnaast is ervaring als toezichthouder of commissaris van belang en hechten wij eraan dat u thuis bent in waardengericht toezicht.
U hebt affiniteit met de doelstellingen van de volkshuisvesting, voelt zich betrokken bij mogelijke doelgroepen van de corporatie, speelt een actieve rol in het maatschappelijke leven en bent een echte netwerker.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad wordt gezocht naar een commissaris die deskundigheid inbrengt op het gebied van bouw, gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, assetmanagement en bij voorkeur ook openbaar bestuur. Iemand die goed thuis is op het snijvlak van overheid, corporatie en (vastgoed)markt en ‘verschillende werelden’ met elkaar weet te verbinden. Die zich herkent in de kernpunten legitimiteit, verbinding, waardengericht toezicht en duurzaamheid. Een vrouw of man die met betrokkenheid en distantie kijkt naar “de huurder centraal”, met wijsheid, inhoudelijke kennis van maatschappelijke en bestuurlijke processen, empathisch vermogen, een onafhankelijke geest en goed thuis in de governance. Daarbij strekt het tot aanbeveling als u werkt of woont in het werkgebied van Stadlander.

Wij zoeken kandidaten die kunnen aantreden per 1-1-2019.

Onverenigbaarheden

Uitgesloten zijn leden van de gemeenteraad of het college van B&W van een van de gemeenten uit het kernwerkgebied van Stadlander evenals leden van Gedeputeerde Staten. Ook personen die in dienst zijn van een woningcorporatie of die als bestuurslid of commissaris actief zijn bij een corporatie of partnerorganisatie in het werkgebied, kunnen niet worden benoemd. De kwaliteitseisen, onverenigbaarheden en procedure zoals vastgelegd in de Woningwet zijn van toepassing. Daarnaast wordt beoordeeld of zich mogelijke andere onverenigbaarheden voordoen. Ingevolge de nieuwe woningwet maakt de zogenaamde fit- en propertoets onderdeel uit van de benoemingsprocedure. Een antecedentenonderzoek is mogelijk.

Een uitgebreide profielschets vindt u op onze website: www.stadlander.nl/over_stadlander/even_voorstellen/bestuur_management_rvc.html

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Commissarissen komt (meestal overdag) een aantal keren per jaar bijeen voor vergaderingen, thema- en belanghoudersbijeenkomsten. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld circa 200 uur per jaar.

De vergoeding voor de commissarissen van Stadlander is in overeenstemming met de op de Wet Normering Topinkomens gebaseerde Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, en bedraagt momenteel €13.500 per jaar exclusief btw.

Instructies

Nadere informatie en uw reactie

Op de website van Stadlander vindt u de profielschets t.b.v. deze vacature en nadere informatie over Stadlander en haar activiteiten.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen,
de heer G. Verpaalen via telefoonnummer 088 562 6217 of 06-83653320.

Wilt u reageren? Mail dan uw sollicitatie en cv vóór 20 juni 2018 naar
de Commissie Raad van Commissarissen via commissieRvC@stadlander.nl.

Een antecedentenonderzoek is mogelijk.


Lid  voor de Raad van Commissarissen, met "vastgoedontwikkeling" als deskundigheid afbeelding
Lid  voor de Raad van Commissarissen, met "vastgoedontwikkeling" als deskundigheid afbeelding
Lid  voor de Raad van Commissarissen, met "vastgoedontwikkeling" als deskundigheid afbeelding