Kunt u de hypotheekrente nog betalen tijdens de coronacrisis?

De huidige tijd kan ertoe leiden dat u zorgen heeft over de betaalbaarheid van uw hypotheek. Indien u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet kunt betalen, dan mag uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven.

In deze periode hoeft u dan geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. De kredietverstrekker kan, onder voorwaarden, ook uw BV zijn.

Goedkeuringen in het beleidsbesluit
Kredietverstrekkers kunnen hun klanten - die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen - de mogelijkheid bieden tot een betaalpauze van maximaal zes maanden. In deze periode hoeft dan geen of minder rente en aflossing betaald te worden voor de hypotheek. Voorwaarde is wel dat de belastingplichtige tussen 12 maart en 30 september 2020 bij zijn kredietverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus.

De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en schriftelijk door de kredietverstrekker zijn bevestigd. Onder nadere voorwaarden kan ook voor betaalpauzes die sinds 12 maart al zijn overeengekomen en wellicht deels al ten uitvoering zijn gebracht voor de publicatie van het beleidsbesluit, gebruik worden gemaakt van de regeling zoals opgenomen in het beleidsbesluit. Let wel; deze achterstand moet in de toekomst alsnog worden voldaan. Een beleidsbesluit van 16 juni 2020 geeft een goedkeuring in dit kader.

De Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt voor hypotheken vanaf 1 januari 2013 hoe achterstand in de aflossing en rentebetaling moet worden ingelopen, als deze op enig moment is opgelopen. Als niet aan deze wettelijke eisen wordt voldaan, loopt de belastingplichtige het risico dat het recht op aftrek van rente en kosten vervalt. Om het in bepaalde gevallen mogelijk te maken ook op een andere dan in de fiscale wetgeving vastgelegde wijze de aflossingsachterstand in te halen, worden twee goedkeuringen opgenomen in het besluit.

De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en schriftelijk door de kredietverstrekker zijn bevestigd

De eerste goedkeuring ziet toe op het zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden vaststellen van een nieuw annuïtair schema. Op basis hiervan wordt het inhalen van de aflossingsachterstand uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening. Dat is anders dan de huidige wettelijke regeling. Hierin staat dat een in 2020 opgelopen achterstand, in 2021 moet zijn ingehaald. Als dat niet lukt kan een nieuw annuïtair schema pas per 1 januari 2022 worden vastgesteld. 

Ten tweede wordt toegestaan de resterende lening te splitsen, waarbij voor de resterende hoofdsom (zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand) het bestaande annuïtaire schema van toepassing blijft. Voor het deel van de aflossingsachterstand wordt dan een afzonderlijke (hypothecaire) lening met een eigen annuïtair schema afgesloten, waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom. In de huidige wettelijke regeling moet voor de totale resterende hoofdsom een nieuw annuïtair schema wordt vastgesteld.  

Maatwerk
Door deze regelingen ontstaan meer mogelijkheden tot maatwerk. Uiteraard moet naast de gemiste aflossingen ook de uitgestelde rente alsnog aan de kredietverstrekker worden betaald. Deze uitgestelde rente is aftrekbaar volgens de reguliere fiscale regels. Afhankelijk van de wijze waarop belastingplichtige en geldverstrekker dit regelen, kan het zijn dat deze rente aftrekbaar is op het moment van rentedragend schuldig worden (2020) of op het moment van feitelijke betaling (veelal in 2021, maar mogelijk deels ook in 2020 of latere jaren).

Familiebank of eigenwoninglening bij BV
In de situatie dat de eigenwoninglening niet bij een commerciële kredietverstrekker is overeengekomen, maar bijvoorbeeld bij uw ouders of bij uw eigen BV, is het onder voorwaarden ook mogelijk een betaalpauze overeen te komen. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. Er moet onder andere aangetoond worden dat u over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden tenminste een (verwachte) terugval in arbeidsinkomen heeft van minimaal 20%.

Voor de praktijk: controleer voorlopige aanslag
Het is verstandig om bij een situatie als deze na te gaan of een opgelegde voorlopige aanslag over 2020 en/of de voorschotbeschikking(en) toeslag(en) op basis van het eerder geschatte inkomen over 2020 moet(en) worden aangepast. Hiermee kan voorkomen worden dat in 2021 terugbetalingen moeten plaatsvinden.

Voor meer informatie:
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.| Branchegroep Bouw & Vastgoed
Drs. Maureen Rutte-Van der Horst & Drs. Arjan Endhoven
woz@bdo.nl | www.bdo.nl/nl-nl/branches/bouw-vastgoed

Reacties